Avís legal

Avís legal

JENNIFER GARCIA MATEO responsable d’aquest lloc web, posa a la disposició dels usuaris d’Internet el present document, la finalitat del qual és complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSICE) i altra normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

DADES IDENTIFICATIVE

En compliment del deure d’informació regulat en l’art. 10 *LSSICE, a continuació es faciliten les dades necessàries del titular de la pàgina web:
L’empresa que gestiona els serveis i el domini web és JENNIFER GARCIA MATEO amb 47838961L, amb domicili social a aquest efecte en c. Sant Pere, 32 Local 43820 Calafell Tarragona telèfon 686422902, adreça de correu electrònic de contacte
abogados@garciamateo.net.

 

USUARIS

 Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’USUARI, i consegüentment, a través d’aquest accés, es compromet a l’observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se així a fer un ús correcte del lloc web. L’usuari respondrà enfront de JENNIFER GARCIA MATEO o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

MODIFICACIONS

JENNIFER GARCIA MATEO es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que estimi pertinents en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d’aquest, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.
La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l’usuari estigui connectat al lloc web o a algun dels serveis que aquest proporciona. Per això, l’usuari, en cada ocasió que pretengui utilitzar el portal, ha de llegir detingudament aquest Avís Legal, ja que el mateix i les seves respectives condicions d’ús poden veure’s alterades en qualsevol moment. Per tant, la vigència de les citades condicions variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per unes altres.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

 Les presents condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, JENNIFER GARCIA MATEO, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

GARCIAMATEO.NET proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”), la propietat dels quals pertany a JENNIFER GARCIA MATEO o als seus llicenciadors als quals l’usuari pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i les presents condicions, responsabilitat que s’estén al registre necessari per a accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre comporta l’emplenament del corresponent formulari, en el qual l’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita. Arran del mateix pot sorgir la creació d’una contrasenya que l’usuari haurà de conservar diligentment i de manera confidencial. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a JENNIFER GARCIA MATEO o a tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet expressament a fer un adequat ús dels continguts i serveis [per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió, grups de notícies…] que GARCIAMATEO.NETofereix, conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme, que atemptin contra els drets  humans o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  • Introduir intencionadament en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics de JENNIFER GARCIA MATEO, creadora del lloc web, o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals JENNIFER GARCIA MATEO presta els seus serveis.
  • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de JENNIFER GARCIA MATEO o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
  • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
  • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets d’explotació o això resulti legalment permès.
  • Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o una altra de naturalesa comercial sense que mediï prèvia sol·licitud o consentiment.

 Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de JENNIFER GARCIA MATEO a les autoritats pertinents, comprometent-se aquesta a cooperar amb aquestes. En tal cas, l’usuari respondrà enfront de JENNIFER GARCIA MATEO o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

JENNIFER GARCIA MATEO no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

JENNIFER GARCIA MATEO no es fa responsable de cap mal o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i JENNIFER GARCIA MATEO es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a JENNIFER GARCIA MATEO mitjançant:

  a) Enviament per correu postal a la següent adreça: C. Sant Pere, 32 local 43820 Calafell Tarragona
  b) Comunicació per mitjà de trucada telefònica al número de telèfon: 686422902
  c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: abogados@garciamateo.net

Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’usuari consent usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de manera electrònica compleix amb els requisits legals.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que es disposa en l’EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el portal, dirigeixi’s a la Política de Privacitat
.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 Tots els continguts del lloc web, entre altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a JENNIFER GARCIA MATEO, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de JENNIFER GARCIA MATEO, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de notificar aquesta circumstància a JENNIFER GARCIA MATEO, adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, JENNIFER GARCIA MATEO no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

 

ENLLAÇOS

 El lloc web de www.garciamateo.net pot contenir enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, respecte als quals no exerceix cap mena de control. Per tant, una vegada que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avís Legal, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de fer efecte, ja que els llocs web als quals l’usuari accedeixi estan subjectes a les seves pròpies polítiques.

JENNIFER GARCIA MATEO no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o enllaços. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs web aliens no implica cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La informació subministrada per de el present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 JENNIFER GARCIA MATEO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu: Llista sense ordre Errors o omissions en els continguts.

JENNIFER GARCIA MATEO no garanteix que els continguts vagin a estar actualitzats permanentment, ni que manquin de qualsevol mena d’error.

Llista sense ordre Absència de disponibilitat del portal. JENNIFER GARCIA MATEO no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats en l’usuari a conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.

Llista sense ordre Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a prevenir-ho. Correspon a l’usuari, en tot cas, estar proveït d’eines adequades que li protegeixin davant programes informàtics nocius.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre JENNIFER GARCIA MATEO, titular de la pàgina web, i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i tribunals de la ciutat del Vendrell.

 

 

 

 

 

 

Share This